vyhledat

Úvod

Středisko bude poskytovat inovativní programy především pro cílové skupiny, které jsou zatím v ČR nejméně „pokryty“ environmentálními programy organizovanými středisky ekologické výchovy – střední školy a děti a mládež v rámci mimoškolnívýchovy. Tuto činnost poskytovanou v pracovní dny během školního roku bude kombinovat se vzdělávacími kurzy pro pedagogy mimoškolní výchovy, pregraduální studenty vysokých škol a učitele z praxe. Díky své výhodné lokalizaci v dosahu 30 minut jízdy hromadnou dopravou z centra Brna (hlavní nádraží) a 70 spoji za den v obou směrech doplní chybějící ubytovací kapacity pro vzdělávání pedagogů, které realizuje partnerská organizace Lipka na pracovišti Kamenná – Vzdělávací centrum Aleše Záveského.

 

Kaprálův mlýn bude i nadále tvořit základnu pro aktivity ochrany přírody v jižní části Moravského krasu a ve spolupráci se správou CHKO sloužit i široké veřejnosti jako informační bodukázkainstalací ekologicky šetrných technologií.

 

Ve věci lokalizace SEV Kaprálův mlýn je vhodné ještě doplnit, že se budova mlýna a rozlehlé okolní pozemky nachází v CHKO Moravský kras na hranici přírodní rezervace Údolí Říčky. Jižní hranice areálu SEV je tvořena celoročně tekoucím krasovým potokem. K budově přiléhá vysokokmenná ovocná zahrada a louky, které jsou využívány pro pastvu ovcí (vlastní chov mlýna) a koní (ve spolupráci s Petrem Ličkou, partnerem projektu). V areálu se rovněž nachází unikátní mokřad – pozůstatek meandru potoka. Do pěti minut chůze od mlýna se nachází 3 vyvěračky krasových vod a rozlehlý přístupný portál jeskyně Pekárna, která byla největším sídlištěm magdalénienských lovců na Moravě. Deset minut chůze je vzdálena Ochozská jeskyně (veřejnosti nepřístupná), jeskyně Švédův stůl (naleziště čelisti neandrtálce), Netopýrka a Malčina plus tucet menších jeskyní a krasových objektů. dvacet minut chůze proti proudu potoka najdeme jedinou estavelu  v ČR. Přímo nad areálem mlýna se nachází Lysá hora – jeden z unikátních pozůstatků ostrova lesostepní teplomilné vegetace a na ni vázaných společenstev bezobratlých, ale i plazů a ptáků.

 

Do pěti minut chůze z areálu střediska nalezneme 7 typů lesních společenstev: lesostep Lysé hory s dubem pýřitým, dubohabřiny přirozené druhové skladby (většinový typ), bučinu, sekundární bory na křemencích, smrkový les, olšovo-jasanový luh a akátinu vzniklou působením člověka. Přímo v areálu mlýna vystupuje na povrch podloží devonských vápenců Moravského krasu – spodnodevonské křemenné pískovce a slepence. Geologická pestrost je doplněna kvartérními náplavy a terasami Říčky, které velmi dobře dokumentují pleistocénní vývoj jižní části Moravského krasu.

 

Pět minut chůze po proudu Říčky se nachází pozůstatek pily na vodní pohon (částečně vystrojený, ovšem nefunkční) a o 400 metrů dále funkční mlýn, který ke svému pohonu využívá malou vodní elektrárnu a je po dohodě přístupný pro exkurze.

 

Bez nadsázky si troufáme tvrdit, že spolu s Rýchorskou boudou provozovanou Krkonošským národním parkem neexistuje v České republice v současné době středisko ekologické výchovy lokalizované do oblasti s takto význačnými přírodními hodnotami. Soupis vzácných druhů rostlin a živočichů, které se nachází do 2 km od mlýna je uveden v Příloze A. Velmi obtížně by se nám na mapě ČR podařilo najít lokalitu, která tak dobře kombinuje dopravní dostupnost z metropole s jedinečnými přírodními hodnotami násobenou geniem loci starého mlýna a rozsáhlými vlastními pozemky.

Aktuality

04.03.2022
Příměstské tábory 2022

Letos opět pořádáme příměstské tábory na Kaprálově mlýně a v blízkém okolí.

01.02.2021
Karpatský horoklub

Naučíme Tě lítat po horách ve dvou víkendovkách a na dvou expedicích.

04.07.2020
Vydáváme Karpatské hry v angličtině

a moc si přejeme, abyste byli u toho.

19.06.2020
Veletrh ekologické výchovy 2020

Čtyřdenní celostátní setkání pedagogů, tvůrců a lektorů ekologických programů.
Klubovna© Kaprálův mlýn 2013