vyhledat

Pobytové ekologické výukové programy

Pobytový výukový program lze zjednodušeně popsat jako sérii kratších ekologických výukových programů realizovanou mimo školu, v níž jsou jednotlivé části pobytu logicky navázány. Pobytové programy využívají prvků výuky, které u jednodenních programů nelze z časových důvodů realizovat: projektovou výuku, skupinovou dynamiku a práci s výstupy předchozích programů. Vytváří se silnější pouto účastníka programu k lektorům i ke středisku ekologické výchovy jako takovému. Účastníci jsou během pobytu vystaveni i nepřímému výchovnému působení – pravidlům ekologicky šetrného provozu střediska. Zejména ve formativním období od 12 let věku charakterizovaným rozvojem metakognitivních znalostí jsou pro žáky důležité vzory pozitivního myšlení a konání, kterými mohou být lektoři střediska a jeho provoz. Společný pobyt žáků mimo školu je silným emotivním zážitkem což při správné dramaturgii kurzu vede k celoživotní fixaci pobytu a alespoň části jeho programu.

 

Pro potřeby plánu činnosti nejsou programy členěny podle obsahového hlediska, ale podle organizačních a provozních charakteristik. Tři z níže uvedených čtyř formátů pobytových programů považujeme za inovativní a jsou označeny příslušným symbolem. Abychom však obsahové hledisko neopustili zcela dovolíme si nastínit základní obsahové linie poskytovaných kurzů (fáze obsahové přípravy kurzů bude teprve zahájena):

 

 • trvale udržitelný život – prostory střediska jsou koncipovány jako živý modelový příklad ekologicky šetrného provozu, ten je navíc umocněn zasazením areálu do přírodně citlivé oblasti a částečně ostrovním provozem, značný důraz bude kladen na ekologickou etiku a morální hledisko, které je vlastní skautskému výchovnému systému;

   

 • historie vývoje vztahu člověka a krajiny – vyvažování pilířů trvalé udržitelnosti; v okruhu 2 km od střediska jsou zachytitelné všechny historické vrstvy činnosti člověka v krajině od staršího paleolitu po využívání přírodních zdrojů ve velkolomu Mokrá;

   

 • přírodní fenomény a jejich ochrana; interpretace přírodního dědictví bude realizována podle metodik vypracovaných v rozvinutých zemích na základě zásad formulovaných Freemanem Tildenem

   

 • pouze doplňkovou programovou roli bude ve středisko plnit chov zvířat, umožnění bezpečného kontaktu se zvířaty žáky považujeme za velmi důležité pro rozvoj jednotlivce, stejně jako ilustrativní z hlediska reflexe vývoje civilizace, podobně jako v případě tzv. starých řemesel se však nepředpokládá, že by se jednalo o nosné téma pobytových programů (na rozdíl od např. pobytového střediska v Oucmanicích).

   

Typický pobytový program trvá 5 dní, škola přijíždí v pondělí dopoledne a odjíždí v pátek po poledni. Rozsah poskytované výuky v podobných zařízeních v ČR se pohybuje od 8 hodin výuky při pětidenním pobytu po 36 hodin výuky. Hodinou výuky je pro potřeby tohoto textu myšlen 60 minut trvající blok výuky, nikoliv tedy přestávky na jídlo, relaxaci či volný čas frekventantů. V předkládaném návrhu se kombinují kurzy s plným programem (vlastní většině pobytových středisek ekologické výchovy) s kurzy s částečným programem. Plný program má v případě SEV Kaprálův mlýn rozsah 36 hodin výuky.

Inovativními prvky jsou kurzy s částečným programem s připravenými samoobslužnými programovými balíčky pro doprovázející učitele a dále pokrytí zcela nové cílové skupiny: studentů zahraničních středních škol, kteří do ČR přijíždí v rámci twinning programů s tuzemskou školou (např. Comenius, Erasmus).

 

V případě kurzů s částečným programem leží větší část kurzu na doprovázejících učitelích, kteří dostanou předem připravené podklady: pracovní listy, formuláře v PC a využívají potřebné materiální zázemí střediska. Takovéto pobytové kurzy nejsou doposud v ČR nabízeny a domníváme se, že by o ně byl mezi učiteli, zejména středních škol, značný zájem. Z hlediska účastníků jsou příjemné v podobě nižší celkové ceny kurzu (byť sazba za hodinu výuky je vyšší), z hlediska školy je zaručeno, že pedagoga platí za výukovou činnost a pro střediska jsou výrazně méně ztrátové nežli klasické pobytové kurzy, respektive realizují se příjmy za ubytování a stravu, ačkoliv je přímá výuková činnost vlastních zaměstnanců poskytována kratší dobu (ztrátová část provozu střediska). Pro potřeby modelování provozu střediska bylo použito následujících označení, která se odvíjí od rozsahu výuky na jednotlivých kurzech: 32 hodinový (standardní pobytový kurz), 20 hodinový (kurz kombinující výuku pedagogů střediska a doprovázejících pedagogů) a 10 hodinový (kurz postavený na koučování doprovázejících pedagogů pracovníkem střediska).

 

Kurzy pro zahraniční střední školy jsou zaměřeny na terénní praxe, které realizují studenti zahraničních škol v rámci twinning programů se školami z ČR či vlastního kurikula. Jedná se o řešení výhodné pro školu z ČR – realizace twinningového programu za pomoci externího subjektu; pro zahraniční školu – práce na konkrétních projektech, nízké náklady na pobyt i pro středisko ekologické výchovy – vyšší cenová úroveň poskytovaných služeb.

 

Organizace takovýchto kurzů vyžaduje značné odborné a jazykové zázemí lektorů, kromě přínosů finančních je zde i hledisko prestižní. V dalším textu a tabulkách je tento typu kurzu uváděn jako „vícejazyčný program.“ Tyto programy jsou zcela zajištěny lektory SEV Kaprálův mlýn – jedná se tedy o programy v rozsahu 32 hodin výuky.

Aktuality

04.03.2022
Příměstské tábory 2022

Letos opět pořádáme příměstské tábory na Kaprálově mlýně a v blízkém okolí.

01.02.2021
Karpatský horoklub

Naučíme Tě lítat po horách ve dvou víkendovkách a na dvou expedicích.

04.07.2020
Vydáváme Karpatské hry v angličtině

a moc si přejeme, abyste byli u toho.

19.06.2020
Veletrh ekologické výchovy 2020

Čtyřdenní celostátní setkání pedagogů, tvůrců a lektorů ekologických programů.
Krbovka© Kaprálův mlýn 2013