vyhledat

Mimoškolní výchova

Mimoškolní výchova tvoří podstatnou část aktivit Střediska ekologické výchovy Kaprálův mlýn. Vzdělávání pedagogů aktivních v mimoškolní výchově je součástí následující části - vzdělávání dospělých. Aktivity střediska v mimoškolní výchově je možné rozdělit do tří oblastí: - programy pro pobyty oddílů na mlýně,

 

- vlastní klubová činnost,

 

- jednoroční ekovýchovné kurzy.

 

Kaprálův mlýn v současnosti patří mezi populární skautské základny. Předpokládáme, že tento zájem ještě vzroste po rekonstrukci na středisko ekologické výchovy. Naopak využijeme příležitosti rozšířit přímé i nepřímé ekovýchovné působení na oddíly a kroužky, které mlýn využívají jako základny pro víkendové akce. V roce 2008 to bylo přibližně 80% z každoročních 48 akcí v rozsahu více než 4265 osobodnů. Nejedná se přitom pouze o členy Junáka. Jedním ze základních cílů ekovýchovného působení Kaprálova mlýna je právě oslovení této cílové skupiny. Působení na tuto cílovou skupinu bude probíhat těmito způsoby:

 

  • každá akce pořádaná na Kaprálově mlýně se zúčastní krátkého (dvouhodinového) výukového programu, který bude zaměřený na ekologicky šetrný životní styl. Navíc bude možné využít nabídky výukových programů nabízených školám. Vývoj speciálních výukových programů pro tuto cílovou skupinu považujeme za velmi perspektivní. Protože se však jedná o příliš neprozkoumané pole (zejména z hlediska zájmu a finančních možností cílové skupiny), nejsou v přehledu činnosti tyto programy zařazeny samostatně, ale spolu s nabídkou jednodenních programů e exkurzí pro školy (viz výše). Předpokládáme nicméně, že se SEV Kaprálův mlýn staneprůkopníkem tvorby ekologických výukových programů pro víkendové mimoškolní akce dětských a mládežnických organizací.

 

  • bude existovat nabídka námětů, metodik a pracovních listů, se kterou se vedoucí víkendových akcí a táborů budou moci seznámit na internetu a zařadit je do plánovaného programu. Část aktivit bude zaměřena na unikátní pomůcky, které bude možno na mlýně využívat.

 

  • nepřímé působení formou ekologicky příznivého provozu zařízení.

 

V oblasti mimoškolní výchovy realizované pracovníky SEV Kaprálův mlýn jsou navrhovány dva vzdělávací formáty, z nichž jeden považujeme za perspektivní, avšak málo rozšířený, a druhý za inovativní. Do první skupiny se řadí tzv. klubová činnost – příkladem může být Ekoklub Kvíčala (www.kvicala.lipka.cz). Ekoklub se schází několikrát ročně pouze k víkendovým akcím a v letních měsících k táborové činnosti. Výhodou je, že členové nejsou vázáni na jednu lokalitu a z hlediska kombinace s další zájmovou činností dětí tento formát vyhovuje současnému životnímu stylu. Je zřejmé, že tento typ mimoškolní činnosti je vhodný pro starší děti (od 12 let). Výhodou je, že si tak středisko zároveň vytváří okruh dobrovolných spolupracovníků. Na příkladu Ekoklubu Kvíčala je také možné demonstrovat, že oddíl tohoto typu může nemalou část nákladů na svoji činnost pokrývat z příjmů za brigády v ochraně přírody. Dále je tento formát označován jako členská klubová činnost. Velký členský potenciál pro tuto činnosti vidíme ve skupině mládeže, která prošla Junákem, tzv. roveři. Pravidelná klubová činnost bude zacílena na mladší roverský věk (14-18 let).

 

Ambicí Kaprálova mlýna je i tvorba smysluplných programů pro tzv. starší roverský věk (19-26 let). Brno je univerzitní město se 75 000 vysokoškolskými studenty v řádném denním studiu. Tisíce z nich jsou skautky a skauti, kteří by se rádi podíleli na dobrovolných aktivitách, například v ochraně přírody. Rozvoj aktivit pro tuto cílovou skupinu nicméně v plánu činnosti nekvantifikujeme. Jedná se sice o krásnou, ale hluboce ztrátovou činnost a bude nutné ji proto kombinovat s externími zdroji financování.

 

Naprostou novinkou je nabídka ekovýchovných kurzů osobnostního rozvoje expediční formou. Cílovou skupinou je mládež ve věku 15 a více let, která nedostala příležitost k poznávání přírody a pobytu v ní. Mohou to být jednak příslušníci sociálních skupin, ve kterých mimoškolní aktivity dětí nejsou prioritou výchovy rodičů nebo naopak skupin, kde jsou veškeré mimoškolní aktivity zaměřeny kariérně. Formátem je jednoroční kurz, sestávající z 1-2 víkendových setkání, letní přírodovědné expedice, která kombinuje zážitkové aktivity s reálnou pomocí či výzkumem v cílové zemi, začasto v mezinárodním týmu a závěrečné víkendové setkání. Kurz leží na pomezí nabídky táborové činnosti, specializovaných kurzů osobnostního rozvoje (např. Prázdninová škola Lipnice), akcí Hnutí Brontosaurus a nabídky cestovní kanceláře. Zahraniční obdobou může být Brathay Exploration – část aktivit stejnojmenné organizace (www.brathay.org.uk). Předností tohoto formátu činnosti je přepokládaná finanční udržitelnost: účastníci se budou rekrutovat jednak ze sociální skupiny, která dokáže finančně ohodnotit vzdělávací činnost a dále ze skupin na opačné straně společenského žebříčku, jejichž sociální inkluze je předmětem finanční podpory. Považujeme za vhodné na tomto místě uvést, že v zahraničí (Francie, UK, JAR, USA aj.) je běžně ekologická výchova využívána jako prostředek k sociální inkluzi či resocializaci.  Dále je tento formát označován jako tematická klubová činnost.

Aktuality

04.03.2022
Příměstské tábory 2022

Letos opět pořádáme příměstské tábory na Kaprálově mlýně a v blízkém okolí.

01.02.2021
Karpatský horoklub

Naučíme Tě lítat po horách ve dvou víkendovkách a na dvou expedicích.

04.07.2020
Vydáváme Karpatské hry v angličtině

a moc si přejeme, abyste byli u toho.

19.06.2020
Veletrh ekologické výchovy 2020

Čtyřdenní celostátní setkání pedagogů, tvůrců a lektorů ekologických programů.
Klubovna© Kaprálův mlýn 2013