vyhledat

Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých realizované SEV Kaprálův mlýn je možné rozdělit do tří oblastí:

 

1. vzdělávání mimoškolních pedagogů Junáka, 
2. vzdělávání pedagogů z praxe a studentů vysokých škol, 
3. vzdělávání veřejnosti.

 

Vzdělávání vedoucích a instruktorů Junáka probíhá v několika stupních. Dosažení kvalifikace jednotlivých stupňů se nejčastěji realizuje za pomocí lesních kurzů a lesních škol. Jedná se o zážitkově vzdělávací akce trvající z pravidla 2-3 víkendy a delšího letního pobytu 10 dní. Jedná se tedy o 120 dní akcí za rok. Cílem střediska nebude organizace jednotlivých kurzů, ale obohacování skautské výchovy o metodiku environmentální výchovy. Bude tedy sloužit jako laboratoř pro tvorbu metodického zázemí v této oblasti. Bude propojovat zkušenosti středisek ekologické výchovy sdružených v SSEV Pavučina se skautskou praxí, spolupodílet se odbornými kapacitami na vytváření vzdělávacích materiálů a lektorským působením na uvedených kurzech. Znovu bychom na tomto místě rádi zdůraznili usnesení Světové skautské organizace z roku 2008, které směřuje k tomu, aby se ekologická výchova stala explicitně základním pilířem skautské výchovy.

 

Po realizaci rekonstrukce budovy předpokládáme realizaci alespoň jedné z částí většiny uvedených kurzů na tomto středisku. Části kurzů realizovaných na středisku budou organizátory metodicky zaměřeny na implementaci nových environmentálních programů v rozsahu odpovídajícím věku a zaměření kurzu. Působení bude probíhat hostováním lektorů SEV Kaprálův mlýn na uvedených vzdělávacích akcích. Nutno ovšem přiznat, že rozsah tohoto působení není možné předem odhadnout. Jedním z důvodů předpokladu množství akcí je, že i přes velké množství pobytových základen s kterými Junák v ČR disponuje, potýká se s kritickým nedostatkem zařízení s kapacitou nad 30 osob a zcela chybí zařízení schopné hostovat náročnější akce na mezinárodní úrovni.

 

Povinnou součástí programu akce v prostorách Kaprálova mlýna bude výukový program seznamující s činností a ekologicky šetrným provozem budovy.

 

Vzdělávání pedagogů a studentů vysokých škol bude probíhat zejména ve spolupráci s partnerem projektu – Lipkou, která se věnuje vzdělávání pedagogů od roku 1991. V roce 2008 Lipka zrealizovala akce vzdělávání dospělých v rozsahu 19 102 účastníkohodin, což činí 10% objemu její činnosti. V září 2009 bylo otevřeno nové zařízení Lipky pro vzdělávání dospělých: Pracoviště Kamenná – Vzdělávací centrum Aleše Záveského. Bohužel oproti původním plánům nedisponuje toto zařízení ubytovací kapacitou a musí své kurzy realizovat buď ve vzdálenějších střediscích nebo si pronajímat drahé ubytovací kapacity v Brně. V rámci spolupráce Lipky a SEV Kaprálův mlýn se předpokládá každoroční realizace 6 třídenních víkendových akcí pro studenty VŠ o průměrném počtu 15 účastníků a 4 pětidenní pobyty pro 25 pedagogů v rámci ekovýchovných programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

Jsme přesvědčeni o tom, že realizací projektu Střediska ekologické výchovy Kaprálův mlýn dojde k plnému využití potenciálu, který má „brněnské centrum ekologické výchovy“ ke vzdělávání pedagogů.


Podíl pedagogů Kaprálova mlýna na akcích Lipky bude lektorské působení na těchto akcích, nikoliv tedy jejich organizace. Na základě zkušeností z dalších pracovišť Lipky, tvoří podíl výuky lektorů hostujícího střediska na podobných akcích 20-40%.

Zájem o využití mlýna se očekává i od dalších středisek ekologické výchovy, která realizují vzdělávání pedagogů. A to v rozsahu 2 akcí ročně o délce 4 dnů.

 

Vzdělávání veřejnosti bude probíhat několika způsoby:

 

1. provozem informačního bodu,
2. podílem na realizaci vícegeneračních kurzů,
3. poskytování placené průvodcovské služby.

 

Jako informační bod je designován přístavek k čelu budovy v 1. NP, který přímo navazuje na prostory kanceláře. Bude v něm sídlit provozní vedoucí střediska, v případě nepřítomnosti alternovaný některým z pedagogických pracovníků. Kontaktním místem s veřejností bude informační pult. Vzhledem k charakteru lokality a rekonstrukce budovy očekáváme hlavní oblasti poradenství pro veřejnost v oblastech: ochrana přírody Moravského krasu, ekologicky šetrné technologie, rekonstrukce budov a environmentální výchova. Cílem je vést návštěvníky od přírodních krás ke komplexnějšímu pohledu na ochranu životního prostředí. Jakkoliv se může zdát, že klasické ekologické poradenství v relativně odlehlé lokalitě není perspektivní, jedná se o jednu z nejvyhledávanějších destinací v Moravském krasu. Stejně tak zkušenosti z pracoviště SEV Rychta Krásensko ukazují značný potenciál v poradenství pro obce a mikroregion, stejně jako vůli zájemců o opravdu odborné poradenství cestovat desítky i stovky kilometrů. V případě Kaprálova mlýna je zde zřejmá výhoda snadné dopravní dostupnosti z Brnamodelové realizace ekologicky šetrných opatření, zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie. V Brně a okolí v současnosti chybí podobné demonstrační zařízení. Změnit by se to částečně mohlo pomocí projektu Zvýšení kapacity Lipky pro ekologické výukové programy, v rámci kterého budou vybudovány přístavby k pracovištím Lipová a Jezírko, ovšem v obou případech se bude jednat o napojení na stávající objekty, které nenesou prvky ekologického stavitelství. Je však možné, že další demonstrační budovy vzniknou díky podpoře osy VII OPŽP, otázkou ovšem vždy je nákladnost řešení. Z hlediska veřejnosti je totiž demonstrační potenciál nepřímo úměrný prostředkům vynaloženým na realizaci.

 

Od počátku přípravy projektu SEV Kaprálův mlýn se počítá s přístupností ukázek ekologicky šetrných technologií, zejména využití obnovitelných zdrojů energie, návštěvníkům. Tomu je přizpůsobena lokalizace veřejně přístupné části technologií přímo z přednášecího sálu. V místnosti bude rovněž instalována vizualizace fungování systému vytápění a ohřevu teplé vody včetně ukázek aktuálních dat. Budou monitorovány údaje o fungování systému a předpokládáme jejich zpracování v rámci diplomových či bakalářských prací.

 

Využití obnovitelných zdrojů energie ve středisku představuje následující schéma:

Součástí programového mixu SEV Kaprálův mlýn jsou i víkendovévícegenerační pobyty. Jedná se o víkendovou akci pro rodiče či prarodiče s dětmi. Úspěšnost ekovýchovného působení je zde násobena zaměřením na rodiny. Podobně jako v případě akcí v mimoškolní výchově bude část těchto aktivit organizována pracovníky střediska a část externími subjekty s tím, že pracovníci střediska budou zajišťovat část programu.

 

Poskytování placené průvodcovské služby ve zvláště chráněných územích patří mezi běžné služby, které jsou poskytovány návštěvníkům v rozvinutých zemích. V některých případech tato zisková placená služba přímo dotuje poskytování nevýdělečných ekovýchovných aktivit pro školy v území.  V případě SEV Kaprálův mlýn se bude jednat o rozsahem spíše okrajovou činnost, která bude využívat kvalifikovaných pracovníků pro poskytování ziskových ekovýchovných služeb. Aktivita bude používat metodických postupů pro interpretaci přírodního dědictví, které jsou běžné v rozvinutých zemích (viz odkaz v části jednodenní programy - exkurze). Zkušenosti budou sdíleny s dalšími podobnými institucemi v ČR (vznikající síť tzv. domů přírody v CHKO) a využity při etablování oboru interpretace přírodního dědictví v ČR.

Aktuality

04.03.2022
Příměstské tábory 2022

Letos opět pořádáme příměstské tábory na Kaprálově mlýně a v blízkém okolí.

01.02.2021
Karpatský horoklub

Naučíme Tě lítat po horách ve dvou víkendovkách a na dvou expedicích.

04.07.2020
Vydáváme Karpatské hry v angličtině

a moc si přejeme, abyste byli u toho.

19.06.2020
Veletrh ekologické výchovy 2020

Čtyřdenní celostátní setkání pedagogů, tvůrců a lektorů ekologických programů.
Kuchyně© Kaprálův mlýn 2013