ŠKOLY

BADATELSKÉ KURZY přinášejí SILNÉ ZÁŽITKY, které SBLIŽUJÍ.

Plnění projektových úkolů ve studentských týmech učí holky a kluky samostatné i týmové práci. Formulování závěrů a jejich obhajoba prohlubuje schopnost argumentace. Poznávání odborných témat praktickou formou otevírá obzory poznání.

Skautská výchovná metoda

Kaprálův mlýn je součástí celosvětové skautské rodiny. Věříme, že hodnotové základy skautingu dokáží měnit svět. Napomáhá tomu ucelený systém skautské výchovné metody, který se snaží vést mladého člověka na cestě jeho osobního růstu.

Skautská výchovná metoda ...

... je platná po celém světě

Charakterizuje skautský program a je využívaná po celém světě všude tam, kde existuje skautská organizace.

... rozvíjí osobnosti mladých lidí

Odpovídá jí poslání Junáka - českého skauta: Podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí.

... je prověřená 100 lety praxe

Vychází ze zásad stanovených zakladatelem skautingu Robertem Baden-Powellem před více než sto lety.

... je soubor promyšlených zásad

Jedná se o osm vzájemně provázaných bodů uplatňovaných při vedení holek a kluků ve skautských oddílech. A my je využíváme při tvorbě programů na Kaprálově mlýně.

Pobytové výukové programy pro ŠKOLY

Vícedenní programy Kaprálova mlýna využívají neformální atmosféry během společného pobytu, projektové metody výuky a prvky skautské výchovné metody. Studenti bádají v menších týmech a výsledky své činnosti reflektují formou konferencí, posterů či prezentací.

4 studenti při společné práci u stolu

Terénní ekologie

Nejoblíbenější pobytový program Kaprálova mlýna nabízíme ve tří, čtyř a pětidenní variantě v češtině a angličtině. Program je určený pro studenty středních škol a ve zjednodušené podobě i pro žáky základních škol. Realizujeme jej od března do října.

arrow_forward

EKOLOGICKé TECHNOLOGIE

Ekotechnologie, pro některé luxus, pro jiné záchrana planety Země. Pojďme aplikovat znalosti z fyziky, měřit a vlastními výpočty zjišťovat, co se vyplatí a za jakých podmínek.

arrow_forward
4 studenti při společné práci u stolu
4 studenti při společné práci u stolu

Klimatická naděje

Žáci se během programu dozví o příčinách, projevech a dopadech klimatické změny jak na globální, tak na lokální úrovni, se zaměřením na Českou republiku. Program vrcholí plánovací debatou, kde třídy formulují konkrétní plány pro vlastní iniciativy zaměřené na zmírnění klimatických dopadů.

adaptační kurz

Zaměřuje se na rozvoj skupinové dynamiky a vzájemné poznávání žáků, včetně začleňování nových členů. Klade důraz na vytváření příjemné atmosféry a podporuje spolupráci mezi žáky i s třídním učitelem. Kurz nabízí metody pro adaptivní řešení konfliktů a rozvoj samoregulace skupiny.

Muž mluví k dětem sedícím u táborového kruhu

jednodenní výukové programy pro ŠKOLY

Exkurze mají charakter terénních praktik, vedou je odborní lektoři a žáci během nich využívají pracovní listy a další specializované pomůcky. Žáci jsou vedeni k samostatnému pozorování přírody, čtení krajiny a objevování ekologických zákonitostí .

údolí říčky

Uvidíme řadu krasových jevů a pestrou škálu biotopů, které spojují podzemní a povrchové vodní toky. Naší pozornosti neuniknou rychlé proměny krajiny, ke kterým dochází během posledních 10 let v souvislosti se změnami lokálního klimatu.

arrow_forward
4 studenti při společné práci u stolu
4 studenti při společné práci u stolu

malá pálava a jeskyně

Exkurze žákům ukazuje vzájemnou provázanost přírodního prostředí a rostlinných a živočišných druhů, které je obývají a to včetně člověka, který v údolí žil od mladého paleolitu a plně využíval místních přírodních podmínek. Procházet se jeskyní, ve které žili před 14 tisíci lety naši předkové je opravdový zážitek.

arrow_forward

moravský kras

Uvidíme mnoho tváří krasu, porozumíme provázanosti dějů na povrchu s podzemním světem jeskyní. Ukážeme si nejzajímavější lokality a úspěšné projekty ochrany přírody a přesto se budeme loučit s pocitem, že jsme pouze nahlédli pod pokličku jedinečných přírodních fenoménů.

arrow_forward
4 studenti při společné práci u stolu
4 studenti při společné práci u stolu

ekotechnologie současnosti

Cílem programu je seznámit žáky s principy fungování ekologicky šetrných technologií. Program staví na učivu fyziky, které aplikuje na příklady z běžného života: záření, toky energie, prostupnost tepla, účinnost tepelné výměny, fotovoltaický jev aj. Žáci pracují s měřícími přístroji, vyhodnocují data a aplikují je na řešení praktických problémů v oblasti úspor a zdrojů energie.

arrow_forward

Skauting pro školy

Kaprálův mlýn se ve spolupráci s ústředím Junáka - českého skauta a Skautským institutem podílel v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na vzniku deseti programů, které nabízejí přírodu a udržitelnost buď jako nosné téma nebo jako prostředek k objevování dalších oborů lidského vědění.

Ke všem programům nyní nabízíme metodiku a šablony k využití pro každého.

Programy vytvořené v rámci projektu Skauting pro školy najdete ke stažení zde.

co dalšího nabízíme?

Můžete využít naši sbírku deskových her, knihovnu, seznámit se formou exkurze s ekotechnologiemi Kaprálova mlýna a jeho historií. Nabízíme možnost stravování, prodej suvenýrů a drobného občerstvení. Rádi vás provedeme okolní přírodou a krajinou.

Prohlídka mlýna

Vypravte se za příběhem rodiny vynálezce Aleše Kaprála. Přijďte na prohlídku o historii a ekologických technologiích na Kaprálově mlýně.

Jeskyně a slaňování

Moravský kras ukrývá mnoho skalek, jeskyní a propadání. Se zkušeným průvodcem a lektorem vás můžeme vzít za dobrodružstvím.

Aquazorbing

Říčka, která protéká okolo Kaprálova mlýna ústí nedaleko (3 km) do rybníka Hádek. Tady můžete zažít chůzi na vodě díky aquazorbingu.

Dopravní Dostupnost

Z centra Brna se na Kaprálův mlýn dostanete během třiceti minut. Časové intervaly odjezdů autobusů z Brna jsou půl hodiny.

arrow_forward